Navigácia

Školský klub detí

Organizácia školského roka

 

Školský klub detí (ďalej ŠKD) je školské zariadenie, ktoré je vnímané ako prechod medzi učením a pobytom dieťaťa v rodinnom prostredí. Má výchovnú, vzdelávaciu, relaxačnú, regeneračnú, kompenzačnú a sociálnu funkciu.

I. ODDELENIE -   p. vychovávateľka  Mgr. Martina Bakošová

II. ODDELENIE -  p. vychovávateľka Erika Grimmová

III. ODDELENIE - p. vychovávateľka Bc. Zuzana Kiraľová

IV. ODDELENIE - p. vychovávateľka Ing. Soňa Pastorková

V. ODDELENIE - p. vychovávateľka  Bc. Petra Tobiášová

DENNÝ REŽIM ŠKD v školskom roku 2023/2024

6:45 - 7:45 -   ranný školský klub

11:30/12:40 - 12:00 /12:50 - schádzanie detí v oddelení, hygiena rúk, príprava na obed

12:00/12:50 - 12:30/13:15 -  obed v školskej jedálni

12:30/13:15 - 15:00  -  záujmová činnosť, relaxačné činnosti, pobyt a pohyb vonku, v telocvični

15:00 - 16:00   -   príprava na vyučovanie (didaktické hry, individuálne vypracovávanie domácich úloh)

16:00 - 16:30   -   odpočinkové a relaxačné činnosti, odchod detí z ŠKD

Medzi odpočinkové a relaxačné činnosti patria prechádzky, voľné rozhovory, čítanie, ukľudňujúce hry a činnosti, ktoré sú usmerňované pani vychovávateľkou.

Záujmové činnosti sú: spoločensko-vedná, pracovno-technická, prírodovedno-environmentálna, esteticko-výchovná, telovýchovná, zdravotná a športová.  

 

 

         

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    J. Mudrocha 1343/19
  • +421 34 651 42 94 sekretariát
    +421 910 612 810

    +421 910 133 112 školská jedáleň

Fotogaléria