Navigácia

Prístup k informáciam

Prístup k informáciam

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt prístup k informáciám

 

a) spôsob zriadenia, právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry,

Sídlo: Základná škola s materskou školu, J. Mudrocha 1343/19, Senica
Právna forma: škola s právnou subjektivitou
IČO: 423 99 769

školy : RNDr. Anna Parízková

Zástupkyňa riad. školy pre ZŠ  : PaedDr. Beáta Kádeková

Zástupkyňa pre MŠ : Zuzana Galbová

Zriaďovateľ: Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica

Primátor mesta : Ing. Mgr. Martin Džačovský

IČO: 00309974

b) miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,

Telefonicky: 034/651 42 94

Osobne: riaditeľstvo ZŠ s MŠ J. Mudrocha 1343/19, Senica

Poštou: Základná škola s materskou školou

                J. Mudrocha 1343/19

                905 01 Senica

Elektronickou poštou: zssmssenica@4zs.sk

c) miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené,

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho

preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené / § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/

Odvolanie proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie

Ak Základná škola s materskou školou J. Mudrocha 1343/19 žiadosti o sprístupnenie informácií nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v zmysle § 19 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Miesto podania opravného prostriedku

Odvolanie možno podaťna adresu: Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19 Senica

Lehota podania opravného prostriedku

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona č. 211/2000 Z.z..

Spôsob podania opravného prostriedku

Odvolanie sa podáva písomne alebo ústne do zápisnice.

Možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti o sprístupnenie informácií možno preskúmať v súdnom konaní podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Požiadavky, ktoré musia byť splnené

Nie sú stanovené.

d) postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,

a)Základná škola s materskou školou preberie každú  žiadosť, návrh alebo iné podanie. Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená povinnej osobe príslušnej vo veci konať. Každá žiadosť sa  riadne eviduje v evidencií všetkých žiadostí o sprístupnenie  informácií ZŠ s MŠ.

b) Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, povinná osoba po zaevidovaní žiadosti v evidencii, bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Zároveň poučí žiadateľa o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.

c)Ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky odstráni, lehota na sprístupnenie informácie plynie odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti, ak zákon o slobodnom prístupe k informáciám neustanovuje inak.

Lehoty na vybavenie žiadostí

a)  Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti podľa § 14 ods. 2 a 3  zákona o slobodnom prístupe k informáciám a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona o slobodnom prístupe k informáciám , ak tento zákon neustanovuje inak.

b) Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu podľa odseku 1/,  najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Závažnými dôvodmi sú :

-  vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste ako je sídlo povinnej osoby vybavujúcej žiadosť,

- vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných   na sprístupnenie v jednej žiadosti,

- preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať,

    že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

c) Predĺženie lehoty povinná osoba oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty uvedenej v ods. a) odstavca. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia

a) Ak povinná osoba sprístupní žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa § 16 zákona o slobodnom prístupe k informáciám v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takémuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

b) Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená podľa § 14 ods. 3 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

c) Ak povinná osoba v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informácie, či nevydala rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnila, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu. Za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

d) Ak povinná osoba podľa § 2 ods. 3 zákona o slobodnom prístupe k informáciám nevyhovie žiadosti hoci len sčasti, dá bezodkladne, najneskôr do troch dní, osobe, ktorá ju založila alebo s ktorou uzavrela zmluvu o plnení úloha na úseku starostlivosti o životné prostredie, podnet na vydanie rozhodnutia.

Vybavovanie iných podaní

Pri vybavovaní iných podaní Základná škola s materskou školou dodržiava lehoty podľa § 49 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, a to

a) v jednoduchých veciach rozhodne bezodkladne,

b) v ostatných prípadoch, ak osobitný predpis neustanovuje inak rozhodne do 30 dní od začatia konania,

c) vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní,

d) ak nemožno rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán.

Ak Základná škola s materskou školou nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinná o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

e) prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe,

Ústava SR

Zákony, Nariadenia vlády, Vyhlášky na stránke MŠ SR - https://www.minedu.sk/12269-sk/regionalne-skolstvo/

Listina základných práv a slobôd

Pracovný poriadok ZŠ s MŠ J. Mudrocha 1343/19 Senica

Organizačný poriadok ZŠ s MŠ J. Mudrocha 1343/19 Senica

Školský poriadok ZŠ s MŠ J. Mudrocha 1343/19 Senica

f) sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií,

- všetky úkony sú bez poplatkov.

 

            

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    J. Mudrocha 1343/19
  • +421 34 651 42 94 sekretariát
    +421 910 612 810

    +421 910 133 112 školská jedáleň

Fotogaléria