Navigácia

Školské poradenstvo

 

Školská poradkyňa: Mgr. Malvína Štefancová

Konzultačné hodiny: individuálne na základe vopred dohodntého termínu.

 

Dôležité dátumy v školskom roku 2023/2024:

Celoslovenské testovanie 9. ročník  - 20. marca 2024

 

Prijímacie skúšky v školskom roku 2023/2024:

Gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá, školy umeleckého priemyslu

PRVÝ TERMÍN pre odbory, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania - 29. apríl 2024

PRVÝ TERMÍN pre odbory, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania - 2. mája 2024

 

DRUHÝ TERMÍN pre odbory, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania - 6. mája 2024

DRUHÝ TERMÍN pre odbory, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania - 9. mája 2024

 

Stredné športové školy

PRVÁ FÁZA - termín overovania športového nadania - 25. marec až 19. apríl 2024
                                                                              pre všetky druhy športov

DRUHÁ FÁZA - termín overovania zdravotnej spôsobilosti - 1. termín – 29. apríl 2024

                                                                                    2. termín – 9. máj 2024

Ďalší termín
Ďalší termín na vykonanie prijímacej skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka okrem stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom (§ 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.) je 18. jún 2024, z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť 19. júna 2024.
Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 21. júna 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).
Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 26. júna 2024 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    J. Mudrocha 1343/19
  • +421 34 651 42 94 sekretariát
    +421 910 612 810

    +421 910 133 112 školská jedáleň

Fotogaléria